You are here

教職員数

  教授 准教授 特任准教授 客員教授 特任講師 助教 特任助教 事務・技術職員 合計
センター長  1                 1
副センター長  2                 2
情報支援部門  3  2        1  1     7
先端研究部門  2  2  3  4  1  1  2    15
事務(情報基盤課)                38  38
合計  8  4  3  4  1  2  3  38  63

(平成28年4月1日現在)

PageTop